Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

02.01.2017 10:30:23
Ikona BIP

Organy i ich kompetencje

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa zarządu (jeśli zostanie powołany) i członków zarządu. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Członkowie zarządu, w tym prezes zarządu, powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej spółki, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie: prezesa i członka zarządu, dwóch członków zarządu, prezesa zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli skład zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu.


W skład Zarządu Spółki wchodzą:

Adam Pawlik -  Prezes Zarządu
Marcel Klinowski - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- Agencja Rozwoju Przemysłu SA jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, z których jeden zostanie wskazany przez Agencję Rozwoju Przemysłu do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Agencję Rozwoju Przemysłu następuje poprzez pisemne zawiadomienie doręczone spółce,

- dwóch Członków Rady Nadzorczej (w tym przedstawiciela pracowników) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Rada Nadzorcza spółki wykonuje czynności nadzorcze, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Marcin L. Mróz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Damian Wieczorek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Sławomir Centkowski - Członek Rady Nadzorczej.

 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Obraduje ono jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne  Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo wspólnika czy wspólników reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Uchwały wspólników zapadają na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku do których kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania. 

Autor Informacji: Jakub Ginalski

Redaktor Informacji w BIP: AdminHPM

Utworzenie Informacji: 02.06.2023

Udostępnienie Informacji w BIP: 02.01.2017