Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Deklaracja dostępności

  • Deklaracja dostępności

    Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Wstęp Deklaracji

POLREGIO S.A. potwierdza, że serwis internetowy polregio.pl w tym strony www dostępne na subdomenie bilety.polregio.pl oraz aplikacja mobilna POLREGIO spełniają wysokie możliwości wygodnego i bezproblemowego korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, tak jak mają to szanse robić inni użytkownicy.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest wysoko dostępny cyfrowo, ale nadal w niektórych obszarach częściowo zgodny, z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Materiały umieszczane na stronach www:
  - pochodzą z różnych źródeł,
  - często są obszerne albo skomplikowane pod względem struktury oraz nazewnictwa a ich realizacja i dodawanie w serwisie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych  Spółki,  co uniemożliwiało w pełni wpłynięcie na ich końcowy kształt oraz treść,
   - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany rastrowe tekstów, schematów, map bez możliwości ich konwersji, na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych.

2. Część materiałów opublikowano na stronach www przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Aktualizacja oświadczenia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz wyników audytu wykonanego przez podmiot zewnętrzny, specjalizujący się w audytach WCAG.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach polregio.pl i bilety.polregio.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: [email protected]. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu (22) 439 6052, czynny w godz. 8:00-15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każda taka prośba i informacja przekazana przy użyciu wyżej wymienionych kontaktów zostanie przekierowana do odpowiedniej komórki organizacyjnej Spółki,  odpowiedzialnej za dostępność cyfrową strony internetowej, której będzie dotyczyło zapytanie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje dotyczące dostępności cyfrowej

Serwis www polregio.pl wraz z bilety.polregio.pl są systemami złożonymi, z różnymi rodzajami  i sposobami prezentacji informacji. Charakteryzują się spójnością i dość dobrą przejrzystością, dla korzystania przez osoby niepełnosprawne. Serwisy posiadają generalnie dobry schemat kolorystyczny, z zachowaniem wymagań minimalnego kontrastu.

 


Aplikacje mobilne

Daty publikacji i aktualizacji

Daty publikacji i aktualizacji: 2018-12-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-24

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


POLREGIO udostępnia następujące aplikacje mobilne:
- POLREGIO w wersji dla systemu Android,
- POLREGIO w wersji dla systemu iOS.

 

Dostępność  architektoniczna

Budynek siedziby firmy POLREGIO S.A. jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Lokalizacja i dojazd: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1. Dojazd samochodem bezpośrednio od ulicy Kolejowej. W dość bliskiej odległości od siedziby Spółki znajduje się przystanek autobusowy MZA (autobus nr 103) oraz dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia.

Oznaczenie: Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Parking i miejsca postojowe: Parking zewnętrzny zlokalizowany jest wokół budynku. Na poziomie -1 znajduje się parking podziemny z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Parking podziemny jest połączony windą z powierzchnią biurową.

Recepcja: zlokalizowana jest na parterze w pobliżu wejścia do budynku. W budynku dostępna jest również kancelaria POLREGIO i sekretariat POLREGIO.

Trasa wolna od przeszkód: Zaaranżowanie przestrzeni, szerokość korytarzy oraz drzwi, jak również brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda: Szerokość kabin dźwigów wynosi ok. 100 cm, drzwi windy ok. 90 cm, głębokość wind ok. 200 cm. Windy wyposażono w lustra umieszczone naprzeciwko wejścia do kabiny, na całej powierzchni ściany. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość połączenia się za pomocą interkomu bezpośrednio z serwisem wind, w celu uzyskania informacji i pomocy.

Toaleta: Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3, 5. Toalety te posiadają system przywołaniowy.

Obsługa niesłyszących: W obiekcie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Pies asystujący: po budynku mogą poruszać się osoby z niepełnosprawnościami, razem ze swoimi psami przewodnikami.

Wi-Fi: Na terenie budynku dostępne są sieci Wi-Fi podmiotów (firm, instytucji) użytkujących powierzchnie budynku pod adresem Kolejowa 1 i dostępne za ich ewentualną każdorazową zgodą dla użytkowników z poza firmy. Spółka POLREGIO również posiada aktywną firmową sieć Wi-Fi i może ją ewentualnie udostępniać wedle własnego uznania, zgodnie z ww. zasadami.

Więcej informacji o siedzibie Spółki dostępnych jest pod adresem: juma.com.pl.