Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Polityka prywatności

  • Polityka Prywatności Serwisu

    Polityka Prywatności Serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU


I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca, tj. POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie (01-217), przy ulicy Kolejowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000929422, NIP 5262557278, REGON 017319719, kapitał zakładowy 616 242 600,00 PLN, wpłacony w całości, („Administrator”).

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] oraz kierując korespondencję na adres Administratora. Niniejsza Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym dostępnym pod adresem: www.polregio.pl (dalej: „Serwis”) oraz w aplikacji mobilnej POLREGIO.


II. W JAKI SPOSÓB DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

W przypadku każdego celu, dla którego przetwarzane są Twoje Dane Osobowe, informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki. Informacje o przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. Informacje o prawach jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.


1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie, które mogą zostać powiązane z Twoją osobą, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych w oparciu o treść Regulaminu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu;

2. działania marketingowe - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów. Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać z Serwisu. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś z nich korzystać.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


2. PROWADZENIE KONTA

W ramach korzystania z Serwisu możesz założyć Konto. Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Konta oraz z naszego Serwisu, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. prowadzenia Twojego Konta, abyś mogła/mógł cieszyć się z korzyści, które Ci oferuje (np. składania zamówień na bilety bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w Serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin;’

2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Twoje Dane Osobowe mogą nam zostać przekazane w związku z korzystaniem przez Ciebie z rejestracji lub logowania do Konta w Serwisie przy użyciu zewnętrznych usług uwierzytelniających, dostarczanych przez podmioty działające odrębnie (i niezależnie) od Administratora, np. firmy Meta (Facebook) czy firmy Google LLC. W takim przypadku pozyskujemy Twoje Dane Osobowe takie jak m.in. imię i nazwisko lub nazwa użytkownika, oraz adres e-mail (także awatar).

W przypadku korzystania z ww. usług nie jest wymagana rejestracja w ramach Serwisu. Będziesz przekierowany do serwisu zewnętrznego, w którym możesz się zalogować za pośrednictwem posiadanego (zarejestrowanego wcześniej) konta. Twoje konto użytkownika w serwisie zewnętrznym będzie w takiej sytuacji połączone usługą w naszym Serwisie. W takim przypadku automatycznie otrzymujemy Twoje Dane Osobowe z serwisu zewnętrznego, do którego dokonałeś logowania. Serwis ten przekaże nam Twoje Dane Osobowe: adres e-mail oraz wszelkie informacje dodatkowe udostępniane przez użytkownika podczas uwierzytelniania konta w serwisie zewnętrznym.

Do naszych Usług możesz się logować za pośrednictwem:

- konta na Facebooku, która to usługa dostarczana jest przez Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/help/2230503797265156
 - konta Google, która to usługa jest dostarczana przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA). Więcej informacji pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=pl&ref_topic=7188760

Możesz odłączyć swoje konta od usługi logowania podmiotów trzecich od posiadanego Konta w Serwisie w każdym czasie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

- na Facebooku: https://www.facebook.com/help/2230503797265156
- na Google: https://support.google.com/accounts/answer/2541991?hl=pl

Zapoznaj się z regulaminem i zasadami przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez podmioty oferujące takie usługi.

Podanie Danych Osobowych w zakresie, imię, nazwisko, adres e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Serwisie.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Serwisu), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


3. NEWSLETTER

Twoje Dane Osobowe podane w związku z zapisem na Newsletter:

1. zgoda na otrzymywanie newsletteru – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push reklamy i oferty (rabaty). Oczywiście możesz cofnąć zgodę na wysyłkę newslettera w każdym czasie.

2. newsletter może być do Ciebie dopasowany w oparciu o profilowanie (analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z newslettera, cofnięcia zgody, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe, jeśli korzystanie z newslettera wiązałoby się z dodatkowymi benefitami w postaci rabatów, kodów promocyjnych etc.), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ BILETÓW

Twoje Dane Osobowe, które zostały przez nas zebrane w związku ze składaniem zamówień na bilety oraz świadczenia na Twoją rzecz dodatkowych usług związanych z przewozem (np. asysty) mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. realizacja zamówienia biletów i wykonanie zawartej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia biletu;

2. skorzystanie z dodatkowych świadczeń, w szczególności asysty jest możliwe - podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celu zapewnienia wykonania dodatkowych usług związanych z realizacją przewozu;

3. działania marketingowe - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów. Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

5. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail i innych danych koniecznych do zadośćuczynienia szczególnym potrzebom pasażerów (np. informacja o niepełnosprawności) jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie na bilety bądź skorzystać z usług dodatkowych (np. asysty).

W celu realizacji zamówienia biletów i zamówienia dodatkowych świadczeń Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


5. REKLAMACJE/SKARGI/WNIOSKI

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. rozpatrzenie Twojej reklamacji, skargi, wniosku – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2. udzielenie odpowiedzi na skargę, wniosek, reklamację na adres e-mail bądź zwrot środków w związku z uznaniem Twojej reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda;

3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu ceny opłaconej gotówką przy odbiorze, jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby złożyć reklamację, skargę, wniosek. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba że przepisy prawa zobowiążą nas do dłuższego przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Przepisy ustawy o rachunkowości określają, że dokumenty dotyczące reklamacji przechowuje się co najmniej 1 rok po upływie terminu rozliczenia reklamacji. Czas przechowywania dokumentów reklamacyjnych oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

6. KONTAKT

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w celu kontaktu z nami, np. poprzez formularz kontaktowy, i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. komunikacja, w tym udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

2. podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

7. PROWADZENIE PROFILI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje Dane Osobowe, przekazane nam przez portale społecznościowe w przypadku odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. umożliwienie Ci działań na profilu, prowadzenie profilu, przedstawianie Ci informacji w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;

2. działania marketingowe Administratora - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora;

3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u, profilu lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli posiadasz konto w serwisie społecznościowym, wówczas mamy również dostęp do informacji ustawionych przez Ciebie jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

8. KONKURSY

W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

1. przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora przeprowadzenia konkursu;

2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających
z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

3. działania marketingowe - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych uzależnione jest od zasad konkursu (czy prowadzony jest za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony internetowej) i jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – w zakresie dotyczącym zwycięzców) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

9. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z Tobą - w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich - są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. badanie satysfakcji Klientów (np. poprzez wykorzystanie ankiet, wysyłanych do Ciebie różnymi kanałami, np. na Twój telefon, mailem), a w konsekwencji ulepszenie Serwisu, jakości oferowanych usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a nami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.


10. ANALITYKA, BEZPIECZEŃSTWO I ULEPSZANIE NASZYCH USŁUG

Dane Osobowe, które zostały zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, także te zbierane przez pliki cookies lub inną technologię, jeżeli są powiązane z Tobą, są lub mogą być przez nas przetwarzane w celach:

1. ulepszenie Serwisu, jakości oferowanych usług, zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi ich przetwarzanie w ww. celach.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do pomiarów statystycznych, analiz oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


III. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

W przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych mogą brać udział w szczególności podmioty, które pomagają nam sprawnie świadczyć usługi i prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami. Dotyczy to podmiotów wspierających nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, oferującą usługi rejestracji lub logowania do Konta, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty serwisujące oprogramowanie, wspierające nas w kampaniach marketingowych, prowadzące badanie satysfakcji Klientów, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych, a także firmy kurierskie i pocztowe oraz pośrednicy płatności.

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w Polityce cookies i powiązanej z nią belce cookies.

Odbiorcami Twoich Danych Osobowych mogą być również podmioty uprawnione do tego na mocy prawa, np. odpowiednie organy, sądy lub urzędy.

 

IV. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

Ponieważ korzystamy z narzędzi wspierających naszą działalność np. przez firmę Meta (Facebook) oraz Google LLC Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

Jeżeli dochodzi do przekazania danych poza EOG, Administrator dba o zapewnienie wymaganych zabezpieczeń, w tym o zawarcie standardowych klauzul ochrony danych ujętych w decyzji Komisji Europejskiej. W celu ochrony Danych Osobowych stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz podejmujemy działania określone m.in. w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.


V. PRAWA KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
2. przenoszenia Danych Osobowych
3. dostępu do Danych Osobowych
4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych
5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
6. wniesienia sprzeciwu.

Jeśli chcesz skorzystać z praw wymienionych powyżej w pkt 2-6. możesz to zrobić pisząc na adres: [email protected].

 

Możesz skorzystać z poniżej umieszczonych formularzy, w sekcji do pobrania:

- prawo do sprostowania 
- prawo do usunięcia danych
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
- prawo do przenoszenia danych 
- prawo do sprzeciwu 
- prawo do cofnięcia zgody 

VI. JAK I CZY POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA?

Administrator może zmienić Politykę prywatności. W takiej sytuacji zamieści w ramach Serwisu informację o zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki prywatności będzie opatrzona z nową datą.


VII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE OBECNA WERSJA POLITYKI

Polityka obowiązuje od dnia 20.09.2022

 

Szczegółowe klauzule informacyjne pobierzesz tutaj.

Przejdź do >> "Polityka cookies"

Do pobrania
Klauzule informacyjne RODO

Data dodania pliku: 17.06.2024

Ikona przycisku pobierania
Prawo do ograniczenia

Data dodania pliku: 28.09.2022

Ikona przycisku pobierania
Prawo do przeniesienia

Data dodania pliku: 28.09.2022

Ikona przycisku pobierania
Prawo do sprostowania

Data dodania pliku: 28.09.2022

Ikona przycisku pobierania
Prawo do sprzeciwu

Data dodania pliku: 28.09.2022

Ikona przycisku pobierania
Prawo do usunięcia

Data dodania pliku: 28.09.2022

Ikona przycisku pobierania
Prawo do cofnięcia zgody

Data dodania pliku: 28.09.2022

Ikona przycisku pobierania