Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Logo BIP

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

POLREGIO sp. z o.o. informuje, że na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) wniosek nie musi odpowiadać szczególnym wymogom formalnym, a niniejszy formularz jest jedną z możliwych form wnioskowania, ustanowioną dla ułatwienia kontaktu zainteresowanym. Wnioski można składać również np. na adres pocztowy Spółki (ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa), lub mailem na adres: info@p-r.com.pl.
Albo

Należy podać min. jeden preferowany sposób kontaktu.
W przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, zostaną Państwo poproszeni o przekazanie wniosku podpisanego własnoręcznie lub opatrzenie wniosku złożonego w postaci elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu dla doręczeń korespondencji.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami) zwracam się z prośbą o udostępnienie danych w następującym zakresie:

Sposób udostępnienia informacji*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

(pole obowiązkowe)

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLREGIO sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1; 
 2. POLREGIO sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: POLREGIO sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, i dostawcy usług hostingowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt – 10 lat – zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora
  z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu, niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres lub e-mail), na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.
 9. W związku z realizowaniem wniosku Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także w formie profilowania.
 10. Dane mogą być transferowane do państw trzecich poza EOG - USA, tj. do Google LLC w oparciu
  o zapisy UE-USA Privacy Shield.