Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Zdjęcie - artykuł Ogólnopolskie
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie

O G Ł O S Z E N I E

o postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję
Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A.
z siedzibą w WarszawieRada Nadzorcza Spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) Uchwałą nr 46/2024 r. z dnia 10 czerwca 2024 r. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia najlepszego kandydata na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A. lub dwóch kandydatów na funkcje dwóch Wiceprezesów Zarządu Spółki POLREGIO S.A.  

 

 1. Kandydat na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A. musi spełniać łącznie  następujące warunki:

  a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  d) spełniać inne, niż wymienione pod lit. a-c, wymogi określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  a)
  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki,

  e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

  a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

  b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b);

  c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wybory lub mianowania, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt 1 lit. c);

  d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
  i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);

  e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;

  f) oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

 5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o realizacji obowiązku złożenia właściwemu organowi lub podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego o następującej treści:

  a) „Ja ................................................................ , nr PESEL ………….., informuję, że w dniu …………złożyłem/złożyłam oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów

  albo

  b) „Ja ................................................................ , nr PESEL ………….., informuję, że w dniu ………… złożyłem/złożyłam informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, które zostało złożone: w dniu ..................... (data złożenia oświadczenia) do ........................................................ (organ, któremu przedłożono oświadczenie) w związku z .............................”.

 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 - 5 powyżej, należy dołączyć w oryginałach.

 7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej, kandydat może złożyć w oryginałach lub kopiach. Odpisy i kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

 8. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 - 5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

  a) list motywacyjny (w oryginale),

  b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata
  w pracy zawodowej (CV),

  c) aktualne (tj. wydane nie wcześniej niż miesiąc przed doręczeniem zgłoszenia do Spółki) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie
  o braku wszczętych lub toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi (w oryginale).

  List motywacyjny powinien wskazywać z jakich powodów kandydat jest – w swojej własnej opinii – najlepszym kandydatem na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, w szczególności z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego kandydata, w tym doświadczenia managerskiego i znajomości branży kolejowej.

 9. Do zgłoszenia kandydat zobowiązany jest dołączyć własnoręcznie podpisane przez kandydata
  (tj. w oryginale) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Treść oświadczenia:

  ”Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz w związku z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej „Administratorem”, moich danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach wskazanych w ogłoszeniu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A.

  Zostałem/łam poinformowany/a, że mogę zgodę cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

  Ponadto potwierdzam zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLREGIO S.A.
                                                          ..................................................
                                                                            data, podpis „

 10. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi niniejszym ogłoszeniem powinno zostać doręczone na adres: POLREGIO S.A., 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1. Zgłoszenie umieszcza się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A.”

 11. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia). Zgłoszenia kandydatów doręczone po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
  w postępowaniu kwalifikacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie 
  w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

 12. Kandydat zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu adres do korespondencji oraz numer telefonu
  i adres e-mail do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego. 

 13. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt 11, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. W przypadku jednak przyjęcia przez Spółkę koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt 11, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako niespełniające wymogów formalnych.

 14. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych, po upływie terminu wskazanego w pkt 11.

 15. Zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Spółki, w szczególności Statutem Spółki oraz Sprawozdaniem Finansowym Spółki za 2022 r wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności, które są publicznie dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krs.

 16. Kandydaci, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalnym, tj. jako kompletne i spełniające wymogi wskazane w pkt. 3 – 8 w związku z pkt. 1 i 2 i przedłożone w terminie zgodnie z pkt 11, zostaną zakwalifikowani do II etapu i zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których następować będzie ocena merytoryczna każdego kandydata. Kandydaci o dacie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, odpowiednio na wskazany numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

 17. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 10 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w pkt 14. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci o zmianach terminów zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, odpowiednio na wskazany numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki.

 18. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A. obejmuje w szczególności:

  a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o branży i sektorze, w którym działa Spółka;

  b) wiedza i doświadczenie w zakresie kształtowania strategii rozwoju podmiotów porównywalnych do Spółki.

  c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz relacjami ze stroną społeczną;

  d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad nadzoru właścicielskiego;

 19. W przypadku, gdy kandydatem będzie dotychczasowy członek zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres pełnienia przez niego tej funkcji.

 20. Niestawienie się kandydata w ustalonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu – chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie, jak siła wyższa lub wypadek losowy i kandydat poinformuje o nich niezwłocznie, przy czym Rada Nadzorcza, nawet w takim wypadku, nie jest zobligowana do wyznaczania kandydatowi kolejnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

 21. Kandydat zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej dowód tożsamości celem identyfikacji kandydata. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami nie są nagrywane ani protokołowane, na co członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę.

 22. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki na adres Spółki.

 23. Postępowanie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń - za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

 24. O wynikach postępowania kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu, zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

 25. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, nie muszą zostać powiadamiani o tym fakcie ani o powodach braku ich zakwalifikowania do II etapu.

 26. Dokumenty udostępnione przez kandydata w trakcie postępowania nie podlegają zwrotowi. 

 27. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLREGIO S.A.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLREGIO S.A. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1.

 2. POLREGIO S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor pełni funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: [email protected] oraz korespondencyjnie na adres: IOD - POLREGIO S.A. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1.

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane:

  a) do czasu podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą POLREGIO S.A. wobec Pani/Pana kandydatury w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A.

  ∙ w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zdolność do czynności prawnych, niekaralność, pełnia praw publicznych, obywatelstwo, niepełnienie określonych funkcji, niezatrudnienia przez określone podmioty lub niewykonywania określonych przez przepisy prawa aktywności. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - zgodnie z art. 18 § 1 i 2 i art. 368 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym jak również § 11 ust. 3 i 4 Statutu Spółki POLREGIO S.A. i ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu POLREGIO S.A.);

  na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, a określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A., a także przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  b) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pełnienia funkcji, a także wiedzy, w tym pozostałych informacji na określoną w ogłoszeniu funkcję. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  c) czynności podjęte na Pana/Pani żądanie w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w ust. 3 lit. a tiret pierwszy jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na wskazaną w ogłoszeniu funkcję. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe Radzie Nadzorczej Administratora, wspólnikom Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, doradcze oraz dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, kurierskie i pocztowe, organom publicznym na podstawie właściwych przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sąd powszechny i administracyjny, Służby Specjalne RP), podmiotom przeprowadzającym audyty zgodności.

 7. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

  a) niezbędny do wywiązania się przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa,

  b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się
  w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności USA, w ramach programu Data Privacy Framework.

 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.