Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Dolnośląskie
Bilet zintegrowany - Wrocław

  • Rynek we Wrocławiu

    Rynek we Wrocławiu

Bilet zintegrowany ważny na obszarze dużej aglomeracji wrocławskiej.

1. Uprawnieni

1) bilet według taryfy normalnej może nabyć każda osoba,

2) bilet ulgowy mogą nabyć:

a) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (dziennej, wieczorowej lub zaocznej) publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

b) studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych) oraz studenci – obywatele polscy studiujący za granicą - do ukończenia 26 roku życia;

c) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz nauczyciele akademiccy.

2. Zakres ważności

1) bilety wydaje się na przejazdy w klasie 2 pociągów REGIO marki POLREGIO od stacji leżących na obszarze ograniczonym następującym stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Oleśnica Rataje, Jelcz Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej się na terenie miasta Wrocławia (np. Wrocław Sołtysowice).

2) osoby wymienione w ust. 1 pkt 2:

lit. a) – uprawnione są do ulgi 49%,
lit. b) – uprawnione są do ulgi 51%,
lit. c) – uprawnione są do ulgi 33%,

3) osoby wymienione w ust. 1 pkt.2 lit. a i b przy przejazdach w komunikacji miejskiej – uprawnione są do ulgi 50%;

4) bilety z naklejonym znaczkiem aglomeracyjnym uprawniają:

a) na podstawie biletu– do nieograniczonej liczby przejazdów, w klasie 2 pociągów REGIO marki POLREGIO, uruchamianych przez „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. i pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Dolnośląskie S.A., w relacji i drogą wskazaną na bilecie między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany;

b) na podstawie znaczkadonieograniczonej liczby przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia, na wszystkich liniach normalnych lub normalnych i pośpiesznych;

5) bilety wydaje się na okres jednego miesiąca, np. od 27 października do 26 listopada, od 1 sierpnia do 31 sierpnia;

6) bilety ważne są począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem obowiązujących terminów przedsprzedaży.

3. Warunki stosowania

1) do przejazdów określonych w ust.2 pkt.4 a i b uprawnia bilet odcinkowy imienny wystawiony na przejazd tam i z powrotem z kas elektronicznych PR łącznie z naklejonym znaczkiem oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości,  

2) właściciel obowiązany jest wpisać na bilecie imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem. Bilet bez wpisanego imienia i nazwiska oraz numeru dokumentu jest nieważny;

3) właścicielowi biletu nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów;

4) jeżeli w czasie przejazdu pociągiem podróżny oświadczy, że:

a)posiada bilet odcinkowy imienny, ale nie okaże go w pociągu,

b)posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji,

5) jeżeli w czasie przejazdu środkami komunikacji miejskiej podróżny oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, wówczas nie pobiera się opłaty dodatkowej, jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty kontrolującemu lub jego pracodawcy.

6) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi, przewoźnik uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu,

7) foliowanie biletu, wymiana na bilet ważny na przejazdy w innej klasie, relacji, w pociągach innej kategorii, albo w pociągach (wagonach) innego przewoźnika, przedłużenie terminu jego ważności, jest niedozwolone,

8) za zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione bilety uiszczonych należności nie zwraca się i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

4. Zmiana umowy przewozu

1) przejście do pociągu interREGIO marki POLREGIO, przejazd poza stację przeznaczenia, drogą dłuższą lub inną, nie jest dozwolone,

2) przejście do pociągu innego przewoźnika jest niedozwolone.

Ceny biletów zintegrowanych, ważnych na obszarze Dużej Aglomeracji Wrocławskiej, podane są w załączniku.

Do pobrania
Ceny biletów zintegrowanych na obszarze Dużej Aglomeracji Wrocławskiej (od 01.01.2014 r.)

Data dodania pliku: 14.02.2014

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Zobacz wszystkie artykuły