Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Ikona paragrafu

Ikona paragrafu Wybrane informacje taryfowe

Zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 172 z 17.05.2021, str. 1) – osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, są uprawnione do nabywania biletów na przejazd bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt. 21 wymienionego Rozporządzenia „osoba z niepełnosprawnością” i „osoba o ograniczonej możliwości poruszania się” oznaczają osobę, która jest dotknięta trwałym lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej mogącym w zetknięciu z różnymi barierami utrudniać tej osobie korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami lub której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona na skutek wieku.

W związku z powyższym, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się (w tym opiekun/przewodnik takiej osoby) nie są zobowiązane zgłaszać się do obsługi pociągu w celu nabycia biletu na przejazd oraz od tych osób nie będą pobierane opłaty za wydanie biletu – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną z niepełnosprawnością fizyczną (stałą lub czasową).